Menu Zamknij

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku 2022

DZIECI ZAMELDOWANE/ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zameldowane/zamieszkałe w obwodzie szkoły (zgodnie z wykazem ewidencji ludności UMG) na podstawie „Wniosku – Zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły”. Druk dostępny na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie.

dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,

dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

DZIECI NIE ZAMELDOWANE/NIE ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc i odbywa się na podstawie „Wniosku – Zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni – dzieci spoza obwodu szkoły”. Druk dostępny na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Czynności dotyczące złożenia wniosków:

  • wypełniony i podpisany przez obydwoje rodziców wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub wykonać jego skan/zdjęcie i przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp23.edu.gdynia.pl albo tradycyjną pocztą w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie (liczy się data wpływu do szkoły);
  • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

KRYTERIA REKRUTACYJNE WRAZ Z PUNKTACJĄ

  • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt.;
  • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 40 pkt.;
  • niepełnosprawność kandydata – 30 pkt.;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt.;
  • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.;
  • miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
  • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

Skip to content