Rekrutacja - informacje dodatkowe

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2015 – 2018, zamieszkałe w Gdyni.

Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu – na wolne miejsca.

Rodzice zamieszkali poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3 - latki (rocznik 2018) i 4 - latki (rocznik 2017) - mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania  przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

5 – latki (rocznik 2016) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

6 – latki (rocznik 2015) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.  

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny. 

Dziecko 6 – letnie na wniosek rodziców będzie mogło rozpocząć naukę w klasie pierwszej pod warunkiem, że w roku szkolnym 2020/2021 korzysta z wychowania przedszkolnego. W przypadku, gdy dziecko w bieżącym roku szkolnym nie korzysta z wychowania przedszkolnego, do podjęcia nauki w klasie pierwszej potrzebna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • rodzice wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukują, podpisują, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru czyli znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) 
 • jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają ręcznie wydrukowany Wniosek, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium przekazują do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie Wniosek wprowadzi do systemu dyrektor przedszkola. 
 • Druki Wniosków oraz oświadczeń potwierdzających wybór danego kryterium dostępne będą dla rodziców również w Wydziale Edukacji UM Gdyni (ul. Śląska 35/35, budynek A, I piętro pokój B 102, tel. 58 761 77  00).  
 • rodzice mogą wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. 
 • Wypełniony Wniosek (w formie wydruku komputerowego lub wypełniony odręcznie) należy podpisać i złożyć w formie papierowej lub wykonać jego skan i przesłać drogą elektroniczną wyłącznie do placówki pierwszego wyboru; do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 
 • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we Wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW

Wniosek wypełniony za pośrednictwem strony internetowej jest zapisany w systemie,  Rodzice drukują go, podpisują, a następnie przekazują do 19 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium. Wniosek i dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium można również wypełnić odręcznie. 

Przekazać Wniosek do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą na dwa sposoby: 

 1. wrzucają ww. dokumenty (spakowane do podpisanej koperty) do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez przedszkole (lub składają je bezpośrednio u dyrektora) – decyzję i szczegółowe informacje w tej sprawie oraz godziny przyjmowania Wniosków każde z przedszkoli umieści na swojej stronie internetowej,
 2. skanują Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki pierwszego wyboru.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdego przedszkola wskazanego na liście preferencji.

 • Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Gdyni.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria samorządowe. 
 • Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, lub zwrócić się do prezydenta miasta o potwierdzenie tych okoliczności.  
 • Zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach prezydent korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić w tym celu do innych instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. 
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując Wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

WYNIKI REKRUTACJI

W dniu 07 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej  wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

 • logując się na stronie internetowej dla rodziców,
 • w placówce pierwszego wyboru – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola

W terminie od 07 kwietnia do 12 kwietnia do godz. 12.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka  w placówce, do której zostało zakwalifikowane poprzez: 

 1. Podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkolu lub  
 2. Podpisanie dostępnego w plikach do pobrania w systemie rekrutacji Potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej. 

    (Potwierdzenia woli zapisu będą również dostępne dla rodziców na stronach internetowych placówek).

  Rodzice mogą je przekazać na dwa sposoby: 

 1. Skanują deklarację/oświadczenie woli i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki,
 2. wrzucają deklarację/oświadczenie woli do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez placówkę.  

Niepodpisanie ww. dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice  dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica,
 • w terminie 7 dni otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

 1. 21 maja 2021 r. o godz. 10.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym (www.gdynia.pl/rekrutacja) wykazu wolnych miejscach. 
 2. od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 – składanie Wniosków oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru. wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających 
 3. 07 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,
 4. do 10 czerwca do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 
 5. 15 czerwca 2021 r.  o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 
 6. od 15 czerwca 2021 r. - procedura odwoławcza.

 

31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym www.gdynia.pl/rekrutacja wykazu wolnych miejsc.

Ostatnio zmieniany sobota, 17 kwiecień 2021 22:46

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com