Menu Zamknij

Stypendia Marszałka

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej)

dedykowane uczniom uzyskującym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

a)      kryteria dostępu:

·         w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,

·         osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

–        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub

–        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim;

b)      ocena merytoryczna – kryteria obowiązkowe (maksymalnie 57 punktów):

·         osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):

–        laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),

–        laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),

·         średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów);

c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):

·         indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),

·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),

·         lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

2.   Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej)

dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

a)      kryteria dostępu:

·         w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,

·         w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,

·         średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:

–        5,00 – w szkole podstawowej,

–        4,75 – w szkole ponadpodstawowej,

·         rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,

·         kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowiązkowych i dodatkowych opisanych poniżej);

b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 10 punktów)

·         średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):

–        w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,

–        ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):

·         3 wybrane osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu):

–        laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),

–        laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),

·         pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg załącznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)

·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),

·         zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu);

3.   Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych)

dedykowane uczniom szkół zawodowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięciami w konkursach z tych przedmiotów

a)      kryteria dostępu:

·         w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w szkole branżowej I stopnia lub technikum,

·         w roku szkolnym 2023/2024 ukończył odpowiednio:

–        I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,

–        I, II, III lub IV klasę technikum,

·         średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej 5,2,

·         rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualną decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydaną przez organ polski,;

b)      ocena merytoryczna – kryterium obowiązkowe (maksymalnie 12 punktów)

·         średnia ocen: liczba punktów = (średnia ocen – 5,2) x 15 (maks. 12 punktów)

c)       ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 69 punktów):

·         3 wybrane osiągnięcia w konkursach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 6 regulaminu), turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicją w § 2 pkt 19 regulaminu):

–        laureat/finalista turnieju lub olimpiady szczebel ogólnopolski (20/15 punktów),

–        I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (10 punktów),

–        I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł odpowiadający tym miejscom lub wyróżnieniu (5 punktów),

·         orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (5 punktów),

·         zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (4 punkty).

Skip to content